Obchodní podmínky a GDPR

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou "VOP") platí pro nákup fyzických produktů,  nebo jednotlivě jako "produkt", "produkty") přes webové rozhraní www.cistypokojik.eu
 2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky s užíváním internetových stránek www.cistypokojik.eu souvisí.
 3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko "Odeslat", mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.
 4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:

Obsah VOP:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
II. Důležité pojmy (definice)
III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
IV. Cena produktů a platba
V. Dodací podmínky
VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv
VII. Odstoupení od Kupní smlouvy
VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
X. Závěrečná ustanovení


II. Důležité pojmy (definice)
1. PRODÁVAJÍCÍ.
Prodávajícím je: Čistý pokojík
Zastoupená Petrem Hortem
IČ: 10766324
DIČ: CZ8311243963
Sídlo: Pod horkou 149, Prštice 664 46
Zapsaný u ŽÚ města Brna pod č.j. MMB/0181597/2021
Telefon: +420 737 310 436
Adresa pro doručování elektronické pošty: cistypokojik@email.cz. 

2.KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.cistypokojik.eu uzavře se mnou jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba - OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen "NOZ") a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.
 2. POPIS PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu je poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým produktům poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ.
  a) Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující/Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do "košíku" webového rozhraní a uvedením počtu/množství u jednotlivých objednávaných produktů, případně zakliknutím produktu/ů v objednávkovém formuláři), údaje pro dodání fyzických produktů (zejména dodací adresu, liší-li se od kontaktní/fakturační), zvolíte způsob úhrady.
  b) Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko "Odeslat".
  c) O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.
  d) V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky, a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.
  e) Fyzické produkty mohou být nabízeny k prodeji i formou předprodeje či předobjednávky. Tato informace je uvedena v popisu produktu. Při tomto způsobu prodeje probíhá objednávka stejným způsobem jako standardní objednávka, tedy dle bodu III. 3 a)-d) VOP.
  f) Jako Prodávající si vyhrazuji právo zrušit vaši objednávku nebo její část před uzavřením Kupní smlouvy, jejímž předmětem by byla koupě fyzického produktu, pokud by došlo k úplnému vyprodání zásob a nebylo možné jejich doplnění. V případě, že by nebyl produkt skladem, ale bylo by plánováno nebo již v realizaci doplnění zásob, informovala bych vás předem telefonicky nebo e-mailem o možném termínu dodání. Pokud s tímto termínem nebudete souhlasit a nedojde k dohodě o termínu dodání anebo pokud již produkt kvůli úplnému vyprodání nelze dodat, nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka tak nebude realizována. Pokud by nastala situace, kdy jste již jako
  Kupující předtím uhradili celou nebo část kupní ceny, přijaté finanční plnění vám v tomto případě vrátíme stejným způsobem, jako byla platba uhrazena z vaší strany. Doba vrácení přijatého plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 14 dnů od okamžiku informování o nemožnosti dodat zboží.
 4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV. Cena produktů a platba

 1. CENA PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. U fyzických produktů se k ceně připočítá i cena za doručení dle vybraného způsobu dopravy. Konečná cena je uvedena v objednávce. U elektronických produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním.
 2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit a vrátit vám peníze neprodleně na účet. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.
 4. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 - 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých nebo v Eurech.

 1. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky (tedy od uzavření Kupní smlouvy). Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. 

Po přijetí platby vám vystavím doklad o přijaté platbě a fakturu, kterou u online platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 3 pracovních dnů od přijetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.
V. Dodací podmínky

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ Při koupi dárkových poukazů bude digitální obsah ve formátu pdf dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. 
 2. DODACÍ LHŮTA. Dárkový poukaz bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. 
  Pokud jste objednali fyzický produkt, bude vám odeslán nejpozději pátý pracovní den poté, kdy mi dorazila platba kupní ceny. V případě předprodeje či předobjednávky bude produkt odeslán nejpozději sedmý pracovní den poté, kdy mi dorazila platba kupní ceny. Doručení trvá obvykle 1 až 2 pracovní dny.
 1. NÁKLADY NA DOPRAVU. S ohledem na charakter produktů jsou účtovány náklady na dopravu pouze v případě prodeje fyzických produktů. Konkrétní částka je uvedena u vybraného způsobu dopravy přímo při vyplňování objednávky.
 2. Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu, u fyzického produktu zkontrolujte, zda není poškozený a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
 3. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).
 4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

1.               Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně                      zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné                    funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a                          pracovat s dokumenty ve formátu .doc a pdf. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě                    nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah                          krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky                    mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2 .             Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o                                  návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete                              věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých                                            konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní                            konzultaci. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může                    jít i o trestný čin.. 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Jako Spotřebitel máte podle § 1829 odst. 1 NOZ právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy jste produkt převzali, protože jde o Smlouvu uzavřenou distančním způsobem. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno e-mailem na cistypokojik@email.cz nebo odesláno poštou na adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP. Právo na odstoupení se nevztahuje na elektronické produkty.
  Odstoupit od smlouvy či využít garanci spokojenosti lze jednoduše i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.
 1. Pokud jako Spotřebitel odstoupíte od Smlouvy, jejímž předmětem byla koupě fyzického produktu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy mi předejte nebo zašlete zpět zakoupený produkt, který jste ode mě obdrželi dle této smlouvy. Při zasílání zvolte doporučenou zásilku, nezasílejte zásilku na dobírku! Náklady na vrácení fyzického produktu nesete sami. Produkt zašlete nepoškozený, nepoužitý a neopotřebený, a je-li to možné, pak i v původním obalu. K produktu, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu či dodací list nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o produkt u nás zakoupený ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy.
  Vezměte prosím na vědomí, že bude-li nám produkt vrácený poškozený, použitý, opotřebený, vzniká mi nárok na náhradu újmy tím vzniklé a mám právo si tento nárok jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny a tedy v takovém případě bych vám vrátila pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě.
  Nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy nebo využití garance spokojenosti vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za produkt, včetně nákladů na dopravu a veškerých dalších nákladů s dodáním produktu uhrazených.
 2. Pokud byla předmětem Smlouvy koupě fyzického produktu a vy jste při jeho objednání nezvolili nejlevnější způsob dodání, dle zákona vám vrátím částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání produktu.

  Nejsem však povinna vám peníze vrátit dříve, než mi produkt předáte zpět anebo prokážete, že jste mi ho zpět odeslali. Při odstoupení od Smlouvy vám peníze vrátím zpět na účet bankovním převodem.

 3. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.
 4. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.
 5. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů anebo k odstoupení od Kupní smlouvy z mojí strany pro podstatné porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Jako Prodávající zodpovídám za to, že produkt při převzetí nemá vady.
  Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.
 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu.
  Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.
 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.
 6. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit e-mailem na elektronickou adresu cistypokojik@email.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II odst. 1 VOP. Je-li předmětem reklamace fyzický produkt, prosím doručte ho poštou či obdobným způsobem na mou adresu uvedenou v čl. II odst. 1 VOP.
 7. Pokud vám nebyl produkt (dárkový poukaz) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky "hromadná pošta" nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li Spotřebitel.

  IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
  1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese cistypokojik@email.cz
  2. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
  3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

  X. Závěrečná ustanovení
  1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
  2. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
  3. Tyto VOP jsou účinné od 1.11. 2022.

Lenka Kolaříková, jednatelka a majitelka